Chaotienganh.com

Danh Từ Số Ít, Danh Từ Số Nhiều Và Cách Chia Động Từ

Trong tiếng Anh có danh từ số ít, số nhiều cách chia động từ cho phù hợp với chủ ngữ và cách nhận biết Danh Từ Số Ít, Danh Từ Số Nhiều Và Cách Chia Động Từ.

Chào các bạn!

Một trong những điều khác biệt giữa Tiếng Anh và Tiếng Việt là Danh Từ Số Ít, Danh Từ Số Nhiều, Tiếng Việt thì không có chia động từ nhưng Tiếng Anh thì dạng của động từ phụ thuộc vào chủ ngữ. Chính vì vậy bài viết hôm nay sẽ cung cấp cách chia động từ sao cho phù hợp với chủ ngữ và cách nhận biết Danh Từ Số Ít, Danh Từ Số Nhiều Và Cách Chia Động Từ để giúp các bạn sử dụng tiếng Anh chuẩn xác hơn.

Bài viết liên quan:

1. Danh từ số ít

  • Các loại danh từ số ít:

– Danh từ tận cùng không có s, es: apple, computer, house, bus …

Ví dụ:

The bus is coming.

an apple is on the table.

– Danh từ không đếm được: water, sugar, rice …

Ví dụ: Water boils at 100 Degree Celsius.

– Đại từ bất định: someone, somebody, no one, nobody, everyone…

Ví dụ: Someone gives me a present.

– Một số dạng luôn luôn là số ít: information, news, equipment, luggage, furniture …

Ví dụ: This information is very necessary for me.

– Thời gian, giá tiền luôn ở dạng số ít:

Ví dụ: 1 million dollars is a big amount of money.

2. Danh từ số nhiều

  • Các loại danh từ số nhiều:

– The + tính từ, để chỉ một nhóm người: the old, the young, the poor, the rich…

Ví dụ: The rich donate a lot of money to the poor.

– Danh từ đếm được thêm s/ es: apples, computers, houses, buses …

Ví dụ: the two houses are very large.

Lưu ý:

– Danh từ tận cùng là CH, SH, S, X, O thì thêm “es” vào cuối:

Ví dụ: box –> boxes, watch –> watches, class –> classes, mango –> mangoes …

– Danh từ tận cùng là Y đổi thành “ies”:

Ví dụ: butterfly –> butterflies, baby –> babies, family –> families …

Danh Từ Số Ít, Danh Từ Số Nhiều Và Cách Chia Động Từ

3. Dạng số ít, số nhiều của một số danh từ đặc biệt

Có một số danh từ tồn tại dưới dạng số ít và số nhiều, chúng ta không thể thêm s/es vào sau những danh từ này. Xem thêm tại youtube.

Danh Từ Số Ít, Danh Từ Số Nhiều Và Cách Chia Động Từ

4. Cách chia động từ

  • Quy tắc 1: khi một câu bắt đầu bằng một danh từ số ít, thì động từ sẽ bị chia theo dạng số ít, cụ thể như sau:

– Động từ thêm s/ es

– Tobe  –> is/ was

– Have –> has

Ví dụ: My family has 5 people.

  • Quy tắc 2: khi một câu bắt đầu bằng 1 danh từ số nhiều thì động từ theo sau ở dạng nguyên mẫu, không chia.

Ví dụ: In America, many families have 4 people.

 

Như vậy, với danh từ số ít động từ sẽ bị chia dưới dạng số ít (thêm s/ es), còn danh từ số nhiều thì động từ sẽ giữ nguyên. Các bạn hãy lưu ý về Danh Từ Số Ít, Danh Từ Số Nhiều Và Cách Chia Động Từ nhé.

Thùy Linh

Đánh giá ngay

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular