Chaotienganh.com

Cách Đưa Ra Lời Yêu Cầu, Đề Nghị Trong Tiếng Anh

Dưới đây là các mẫu câu đưa ra lời yêu cầu, đề nghị trong Tiếng Anh thường được sử dụng khi muốn yêu cầu đề nghị ai làm gì một cách lịch sự, tế nhị nhất.

Trong tiếng Anh, để yêu cầu, đề nghị ai đó giúp đỡ hoặc làm việc gì, chúng ta thường dùng câu “please keep quiet during the meeting”, tuy nhiên đối với người Anh, câu này hơi trực tiếp và không lịch sự cho lắm. Bài viết này sẽ giới thiệu những mẫu câu dùng để yêu cầu, đề nghị ai đó làm gì một cách lịch sự nhất.

1. Các cách đưa ra lời yêu cầu, đề nghị trong tiếng Anh

1.1. Would you mind + V-ing? 

Ví dụ:

Cách Đưa Ra Lời Yêu Cầu, Đề Nghị Trong Tiếng Anh

1. 2. Are you OK to + V? 

Ví dụ:

1. 3. I’d really appreciate it if you could + V. 

Ví dụ:

1. 4. If you could + V, that would be great…

Ví dụ:

1.5. Could you + V, please? 

Ví dụ:

2. Cách đáp lại lời yêu cầu, đề nghị trong Tiếng Anh

Để đáp lại những lời yêu cầu, đề nghị đó, chúng ta có rất nhiều cách để nói:

  • Đồng ý: 

– OK

– Sure

– Alright

– Certainly

  • Từ chối: 

– I’m afraid I can’t …

– Thanks, but …

 

 

 

Thùy Linh

Đánh giá ngay

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular