Chaotienganh.com

Từ Loại Trong Tiếng Anh- Học Tiếng Anh Cho Người Mất Gốc

Thông thường người học sẽ không phân biệt được từ loại trong tiếng Anh. Chúng ta sẽ tìm hiểu 3 từ loại trong tiếng Anh: danh từ, động từ, tính từ. 

Các bạn đã sẵn sàng để học bài 3 chưa nào?

Từ loại (parts of speech) là các thành phần cấu tạo nên câu tiếng Anh, bao gồm danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ…

Thông thường người học sẽ không phân biệt được đâu là danh từ, tính từ, động từ…Bài viết này sẽ giới thiệu về vị trí, cách dùng và cách nhận biết 3 từ loại trong tiếng Anh: danh từ, động từ, tính từ.

1. Danh từ (noun)

Danh từ là từ chỉ người, sinh vật, sự vật, sự việc, khái niệm, hiện tượng,…

– Vị trí 1: nằm đầu câu, làm chức năng chủ ngữ.

Ví dụ: Son Tung MTP is famous.

–  Vị trí 2: Nằm sau động từ, làm chức năng tân ngữ.

Ví dụ: I study English.

–  Vị trí 3: Nằm sau động từ tobe

Ví dụ: Son Tung MTP is a singer.

– Vị trí 4: Nằm sau tính từ

Ví dụ: Son Tung MTP is a famous singer.

– Dấu hiệu nhận biết danh từ là các từ có đuôi: ty, ion, ce, ment, er, ant, age, ing, ism, ness

Ví dụ: Pollution, economy, appearance, carelessness…

2. Tính từ (adjective)

– Tính từ là từ dùng để chỉ tính chất, tính cách, màu sắc, trạng thái, mức độ, phạm vi…của người hoặc vật.

– Vị trí: nằm sau tobe/ look/ seem, nằm trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ.

S + am/ is/ are + Adj.

Ví dụ:

I am tired.

My mother is a kind woman.

– Dấu hiệu nhận biết tính từ là các từ có đuôi: ed, ing, ous, ic, ful, less, al, ble, ive, ish

Ví dụ: expensive, interesting, helpless, famous, scientific …

3. Động từ (verb)

– Động từ gồm 2 loại chính: động từ thường và động từ tobe như đã được giải thích ở Bài 2 Phân Biệt Động Từ Tobe Và Động Từ Thường

– Động từ là các từ chỉ hành động.

– Vị trí: nằm sau chủ ngữ

S + V  + O

Ví dụ:

I share the housework with my sister.

They play volleyball after school.

5 từ vựng của ngày hôm nay

– Famous /ˈfeɪməs/ (adj): nổi tiếng

– Tired /ˈtaɪəd/ (adj): mệt mỏi

– Kind/kaɪnd/ (adj): tốt bụng

– Share /ʃer/ (v): chia sẻ

– Volleyball /ˈvɒlibɔːl/ (n): bóng chuyền

 

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu về vị trí, cách dùng, đặc điểm của các từ loại quan trong trong tiếng Anh. Cùng với những bài học trước, hy vọng chúng ta sẽ có được cách nhìn khái quát về tiếng Anh và cách học tiếng Anh phù hợp.

Chúc các bạn học tốt!

Thùy Linh

6 comments

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular